Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Tovar vyrábam a odosielam najneskôr do 14 dní od prijatia platby.

Balíky posielam poštou, zásielkovňou alebo kuriérom.

Balík môžem poslať aj do inej krajiny, ceny sa potom riadia platným cenníkom Slovenskej pošty.Platobné podmienky

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

V eshope je možnosť platiť priamo kartou alebo bankovým prevodom.

Zákazník zo SR má možnosť uskutočniť platbu bankovým prevodom na účet vo Fio: SK0883300000002101907014, variabilný symbol: (číslo objednávky)

 

------------------------------

OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky
 
Čl. I                                                   Úvodné ustanovenia
1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ alebo „VOP“)  platia pre nákup služieb a produktov cez webové rozhranie http://www.nikamacinska.sk  (ďalej len „webstránka“) , prevádzkované právnickou osobou NIPA, s.r.o. v zastúpení Ing. Nikoleta Macinská,  IČO: 36762628, DIČ: 2022360450,  so sídlom: J. Kráľa 11, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská Republika  (ďalej len „Predávajúci“).
2 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
3 Tieto obchodné podmienky špecifikujú práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho.
4 Vyplnením objednávkového formulára Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s ním súhlasí.
Výklad Pojmov
◦ Kupujúci je fyzická osoba (Spotrebiteľ), ktorá uzatvorila s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie Služieb. Za Spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania; na túto osobu sa vzťahujú príslušné zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.
◦ Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci alebo ekvivalentné pojmy či označenia jednotlivých strán v závislosti od typu a predmetu Zmluvy a zmluvného vzťahu alebo ich právni nástupcovia.
◦ Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) predstavujú súbor všeobecných právnych ustanovení a informácií, ktorými sa spravuje právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
◦ Akceptácia je akceptovanie a záväzné pristúpenie Zmluvných strán k ustanoveniam Zmluvy (Objednávky) a týchto VOP.
◦ Objednávka je písomné vymedzenie Služieb, ktoré sa majú Kupujúcemu poskytnúť, prípadne písomná objednávka online produktu. Objednávka sa vykonáva spravidla elektronickou komunikáciou, prostredníctvom formuláru, ktorý je umiestnený na webovom sídle Predávajúceho www.nikamacinska.sk. Objednávka súčasne predstavuje vôľu Kupujúceho uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu a byť jej obsahom viazaný.
◦ Zmluva je právny dokument, obsahujúci práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú Predávajúci a Kupujúci. Zmluva sa uzaviera okamihom akceptácie Objednávky zaslanej Kupujúcim zo strany Predávajúceho. Týmto okamihom súčasne Objednávka zaslaná Kupujúcim nadobúda podobu riadne uzavretej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP.
◦ Uzavretie zmluvy je pristúpenie (akceptácia) Predávajúceho k Objednávke doručenej zo strany Kupujúceho.
◦ Cenník je zmluvný dokument, ktorý vyjadruje ceny za jednotlivé Služby a Produkty. Cenník je dostupný na webovom sídle Predávajúceho.
◦ Službou sa chápe poradenská a konzultačná služba v rozsahu tém uvedených na webstránke
◦ Elektronická komunikácia predstavuje komunikáciu medzi zmluvnými stranami prostredníctvom emailu. Telefonická komunikácia sa považuje za elektronickú komunikáciu iba v prípade, ak to tieto VOP alebo Zmluvná dokumentácia pripúšťajú.
◦ Oznámenie je akékoľvek oznámenie informácie alebo zmeny adresované druhej Zmluvnej strane, výpoveď, odstúpenie od zmluvy, zaslanie výzvy, upomienky alebo faktúry podľa týchto VOP alebo Zmluvnej dokumentácie.
◦ Prevádzkovateľ je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci.
◦ Reklamačný poriadok je samostatný dokument, ktorý upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ pri uplatnení Reklamácie Služieb/Produktov v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaných Služieb a online produktov vznikne na strane Kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady. Reklamačným poriadkom Predávajúci zároveň informuje Spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno Reklamáciu uplatniť. Uzavretím Zmluvy Spotrebiteľ prehlasuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom, jeho ustanoveniam porozumel a s nimi súhlasí.
◦ Reklamácia je podnet Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, ktorým sa Kupujúci domáha práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady poskytnutých Služieb/Produktov pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia reklamácie. Kupujúci postupuje v prípade reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Cieľom reklamačného procesu je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.
◦ Vyššia moc sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezáviseli od vôle Zmluvnej strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že ich výskyt mohla Zmluvná strana predpokladať v čase uzavretia Zmluvy alebo že by takéto skutočnosti alebo prekážky alebo ich dôsledky odvrátila alebo prekonala. Za vyššiu moc sa považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné zo strany Predávajúceho, ktoré majú vplyv na poskytnutie Služby ako napr.: štrajky, katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a i..
◦ Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
◦ Osobitným zákonom sa chápe najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
◦ Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

ČL. II                                                Predmet kúpnej zmluvy
1 Predmetom kúpnej zmluvy sú
1 Služby,
2 online produkty,
3 fyzické produkty,
ktoré predáva Predávajúci prostredníctvom webstránky.
1 Služby podľa bodu 1 predstavujú  poradenské a konzultačné služby v rozsahu tém uvedených na webstránke (ďalej ako „konzultácia“).
2 V súvislosti s bodom 1 vyššie Predávajúci zdôrazňuje nasledovné:
Odoslaním objednávkového formulára Kupujúci dáva na vedomie, že si je plne vedomý, že Predávajúci poskytol Kupujúcemu iba možnosti ďalšieho postupu v jeho konkrétnej situácii, a to vzhľadom na informácie poskytnuté Kupujúcim. Je už na samotnom Kupujúcom ako bude ďalej postupovať. Predávajúci poskytol konzultáciu Kupujúcemu v rozsahu zadanej otázky / otázok a na základe informácií poskytnutých Kupujúcim. Vzhľadom na uvedené Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vadu poskytnutej služby (konzultácie)  v prípade absencie relevantných informácií zo strany Kupujúceho. Predávajúci taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za postup zvolený Kupujúcim na základe služby (konzultácie) poskytnutej Predávajúcim.
Produkty podľa bodu 2 a 3 predstavujú online produkty (ebooky, infovideá, tlačené knihy) ponúkané  Predávajúcim, pričom ich bližšia špecifikácia je uvedená na webstránke.

Čl. III                                     Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku
1 Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania  prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia.
2 Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

Čl. IV                         Objednávka služieb a produktov
1 Na objednanie služieb a produktov prostredníctvom webstránky slúži objednávkový formulár Predávajúceho, ktorý sa nachádza na webstránke.
2 Prostredníctvom objednávkového formuláru si môže Kupujúci zakúpiť
1 službu (konzultáciu),
2 online produkt alebo
3 fyzický produkt
3 Pred odoslaním objednávkového formulára je Kupujúci povinný prečítať si tieto obchodné podmienky. Odoslaním objednávkového formulára  Kupujúci potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal a plne s nimi súhlasí.
4 Ak je predmetom objednávky  služba (konzultácia), bude o prijatí objednávky Kupujúci informovaný e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Do okamihu obdržania potvrdenia konzutácie môže Kupujúci návrh na konzultáciu  e-mailom na adresu info(zavináč)nikamacinska.sk zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí návrhu na konzultáciu na e-mailovú adresu Kupujúceho sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku (návrh na konzultáciu) neprijať, a to najmä z dôvodu rozporu podľa čl.  XII obchodných podmienok, z časových dôvodov, príp. iných nešpecifikovaných dôvodov.
5 Ak je predmetom  objednávky kúpa online produktu, je Kupujúci oprávnený zrušiť objednávku do okamihu doručenia predmetu kúpy. Kúpna zmluva sa považuje uzatvorenú okamihom potvrdenia objednávky na kúpu online produktu zo strany Predávajúceho.
6 Ak je predmetom  objednávky kúpa fyzického produktu, je Kupujúci oprávnený zrušiť objednávku do okamihu odoslania predmetu kúpy. Kúpna zmluva sa považuje uzatvorenú okamihom potvrdenia objednávky na kúpu fyzického produktu zo strany Predávajúceho.
7 V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť.
8 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto obchodné podmienky. Zmluvu archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Čl. V                                      Kúpna cena a platobné podmienky 
1 Na webstránke je vždy uvedená aktuálne platná cena všetkých ponúkaných služieb a produktov.
2 Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k charakteru poskytovaných služieb, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jeho dopravou. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je konečná cena.
3 Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na webstránke  v okamihu odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webstránke  (predovšetkým preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať službu alebo produkt za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
4 Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný poskytnúť službu alebo produkt Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
5 Ak je predmetom Kúpnej zmluvy služba poskytovaná Predávajúcim, Predávajúci na základe objednávky Kupujúceho potvrdí do 48 hodín od doručenia objednávky jej akceptáciu a v uvedenej lehote zašle Predávajúcemu pokyny k platbe za objednávku (zálohovú faktúru) v rozsahu: Kúpna cena a platobné údaje a súčasne ho vyzve na zaslanie údajov potrebných k vyhotoveniu faktúry v rozsahu meno, priezvisko, adresa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kúpna cena sa hradí v mene EUR bezhotovostným spôsobom alebo vkladom na účet Predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 7 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.
6 Ak je predmetom Kúpnej zmluvy online aleo fyzický produkt (ebook, infovideo, kniha) Predávajúceho, zašle Predávajúci na základe objednávky Kupujúceho bezodkladne  pokyny k platbe za objednávku v rozsahu : Kúpna cena a platobné údaje. Kúpna cena sa hradí v mene EUR bezhotovostným spôsobom (bankovým prevodom, platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány alebo vkladom na účet Predávajúceho). Kúpna cena je splatná do 7 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.
7 Na základe uzatvorenia Kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad – faktúru obsahujúcu všetky zákonné náležitosti. Faktúra bude zaslaná Kupujúcemu na jeho elektronickú adresu bezprostredne do 3 dní od prijatia úhrady.
8 Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

Čl. VI                                                            Dodanie služby
1 Termín dodania služby na individuálnu konzultáciu bude dohodnutý s Kupujúcim po potvrdení objednávky. Na základe prijatia objednávky bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho ohľadom termínu dodania služby.
2 Po vzájomnej dohode je tento termín záväzný a vzťahujú sa naň storno poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach.
3 Vo všeobecnosti je termín dodávky individuálnych sedení od 2 do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, pri vysokom záujme o služby, môže byť dodacia lehota dlhšia.
4 Dodanie služby je viazané na konkrétnu osobu a je neprenosné.
5 Ak sa dohodnuté sedenie, alebo akcia z nejakých dôvodov neuskutoční alebo presunie zo strany Predávajúceho a Kupujúcemu nebude vyhovovať náhradný termín, bude mu vrátená suma v plnej výške.

Čl. VII                                               Dodanie online a fyzického produktu
1 Online produkt dodá Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne po úhrade Kúpnej ceny online produktu na email zadaný Kupujúcim v objednávkovom formulári. Súčasne Predávajúci priloží i faktúru v zmysle čl. V obchodných podmienok.
2 Fyzický produkt odošle Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne po úhrade Kúpnej ceny fyzického produktu na adresu zadanú Kupujúcim v objednávkovom formulári, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Súčasne Predávajúci priloží i faktúru v zmysle čl. V obchodných podmienok.

Čl. VIII                                  Storno objednávky,  reklamácie, odstúpenie od zmluvy
1 Predávajúci upozorňuje, že zakúpené služby možno najneskôr 2 dni pred dodaním služby vrátiť bez storno poplatku. Kupujúcemu bude Kúpna cena poukázané formou bankového prevodu na ním uvedený bankový účet.
2 Pokiaľ Kupujúci bude chcieť stornovať objednávku služby menej ako 48 hodín pred dodaním služby, alebo sa nezúčastní dohodnutého termínu, bude mu naúčtovaný storno poplatok 50% z ceny služby.
3 Kupujúci môže kontaktovať Predávajúceho ohľadne storno objednávky emailom na adrese info(zavináč)nikamacinska.sk. Následne mu bude vyhotovený dobropis, ktorý musí byť Kupujúcim podpísaný. Po obdržaní podpísaného dobropisu mu bude adekvátna čiastka poslaná na jeho bankový účet do 14 dní.
4 V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom na uvedené, Kupujúci zaslaním objednávkového formulára a potvrdením prečítania si týchto obchodných podmienok prehlasuje, že bol riadne o vyššie uvedenom poučený, poskytovanie elektronického obsahu (zaslanie online produktu – ebooku, infovidea z webstránky) sa začalo po úhrade platby z jeho strany s jeho výslovným súhlasom a je riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Reklamácie
1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti Predávajúceho za vady, tj. práv z vadného plnenia, sa riadia reklamačným poriadkom podľa  § 599 Občianskeho zákonníka.
2 Reklamácia je možná v prípade, že
1 Online produkt nie je po doručení v zhode s kúpnou zmluvou.
2 odkaz na online produkt, ktorý prišiel Kupujúcemu emailom nefunguje
3 reklamácia je možná aj v prípade, že Kupujúcemu od pripísania platby Predávajúcemu nebol v lehote 24 hodín doručený žiadny email s odkazom na online produkt (ebook,videokurz).
3 Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
4 Vadné plnenie uplatňuje Kupujúci bez zbytočného odkladu u Predávajúceho, najneskôr však do 15 dní od doručenia produktu.
5 Reklamácie sú vybavované elektronicky na info(zavináč)nikamacinska.sk. Súčasťou reklamácie je aj doklad o kúpe a popis závady.  V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť: svoje identifikačné údaje, údaje Predávajúceho, opis online produktu, ktorý Kupujúci reklamuje, popis vady online produktu a preukázanie doručenia vadného online produktu Predávajúcim, číslo Objednávky (podľa VS na faktúre), ktorej sa reklamácia týka.
6 O spôsobe vybavenia reklamácie bude Kupujúci informovaný e-mailom.
7 Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe vady neúmerné (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné požadovať dodanie novej veci bez vady. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy, môže Kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
8 V prípade oprávnenej reklamácie a vrátenia kúpnej ceny v plnej výške bude táto vrátená Kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým bola kúpna cena uhradená.
9 Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
10 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré môžu vzniknúť Kupujúcemu vďaka pomalému internetovému pripojeniu Kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému softwaru pre spustenie webináru či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line produkty obsahujú iba návody a doporučenia, Predávajúci tiež neodpovedá za úspech či neúspech Kupujúceho pri aplikácii v praxi.
11 VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
1 Kupujúci berie na vedomie, že poskytovanie Služieb zo strany Predávajúceho predstavuje predovšetkým snahu o informovanie Predávajúceho o jeho možnostiach. V tejto súvislosti Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za individuálne rozhodnutie a postup Kupujúceho.
2 Predávajúci nezodpovedá za duševné, mentálne a osobnostné následky Predávajúceho, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s riadnym poskytovaním Služieb.
◦ Vyššia moc
4 Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru Vyššej moci, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
5 Škodou podľa predchádzajúceho bodu sa chápe najmä ujma alebo majetková škoda spôsobená objektívnou nemožnosťou poskytnúť Služby z dôvodu Vyššej moci, škoda na živote, zdraví, majetku a veciach osôb a akákoľvek iná majetková a nemajetková ujma majúca pôvod vo Vyššej moci.
6 Vylúčenie zodpovednosti na základe Vyššej moci je účinné a trvá po dobu, po ktorú trvá prekážka.
7 Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť z dôvodu Vyššej moci, musí oznámiť druhej Zmluvnej strane túto prekážku a jej dôsledky na svoju spôsobilosť plniť. Ak druhá Zmluvná strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, čo sa Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť, dozvedela alebo mohla dozvedieť o takej prekážke, je táto Zmluvná strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.
8 Ustanovenie predchádzajúceho bodu sa považuje za splnené:
◦ oznámením nemožnosti plniť záväzok z dôvodu vyššej moci, zaslaným Predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo uverejnením na webovom sídle Predávajúceho www.nikamacinska.sk.
◦ oznámením nemožnosti prijať Službu z dôvodu Vyššej moci zaslaným Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho. Ustanovenia tohto článku nebránia tomu, aby ktorákoľvek zo Zmluvných strán vykonala iné právo než nárok na náhradu škody.

Čl. X Riešenie sporov a príslušnosť súdov
10 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadne spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
11 Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade s Civilným sporovým poriadkom podľa trvalého bydliska odporcu alebo podľa osobitných ustanovení upravujúcich príslušnosť súdu v spotrebiteľských veciach.
12 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva Kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Návrh je možné podať aj prostredníctvom Platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú nájdete na tejto internetovej stránke
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
13 Podnety, sťažnosti a reklamácie našich zákazníkov prijímame na našej korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP a na e-mailovej adrese info(zavináč)nikamacinska.sk
Čl. XI  Komunikácia, oznamovanie a doručovanie
1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na elektronickú adresu Predávajúceho info(zavinac)nikamacinska.sk alebo doporučene poštou alebo kuriérom na adresu NIPA, s.r.o., J. Kráľa 11, 900 25 Chorvátsky Grob. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve (Objednávke), resp. internetovom formulári ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu bydliska, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností.
2. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s Objednávkou alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu upravujúceho poštové služby, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

Čl. XII                                                  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi obsahom objednávky odoslanej Kupujúcim z webstránky a týmito obchodnými podmienkami.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tomto dokumente upravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom.
2 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z obchodných podmienok.
3 Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete TU.
4 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci môže tieto obchodné podmienky meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy obchodné podmienky, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.
5 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia Predávajúcim. VOP sú zverejnené jednak na internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúcemu sú VOP vždy dostupné pri Objednávke Služieb. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia Zmluvy.
6 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.
7 VOP sú spolu s ostatnými zmluvnými dokumentmi súčasťou Zmluvy. Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s VOP a súvisiacimi zmluvnými dokumentmi.
8 Orgánom dohľadu Predávajúceho je
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru